Konkrétne ciele

 1. Vláda podporí vznik a činnosť malých rodinných fariem, miestnych odbytových združení na spracovanie, finalizáciu a priamy predaj pod heslom: Vyrobiť v regióne, spracovať v regióne a predať v regióne.
 2. Vláda dokončí výstavbu cestnej infraštruktúry na juhu a severovýchode (D4,R2,R7 a tunel pri Soroške).
 3. Vláda dokončí elektrifikáciu južnej železničnej trate na úseku Zvolen - Košice a dokončí projekt zdvojkoľajnenia mimoriadne vyťaženého železničného úseku Bratislava − Dunajská Streda − Komárno.
 4. Vláda sa vráti ku komplexným regionálnym programom na podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO) s cieľom vytvoriť nové pracovné príležitosti práve tam, kde najviac chýbajú.
 5. Vláda odstráni regionálne rozdiely pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Neodkladná zdravotná starostlivosť formou záchrannej zdravotnej služby musí byť v každom regióne dostupná do 15 minút, neodkladná základná zdravotná starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach musí byť v každom regióne fyzicky dostupná maximálne do 60 minút od nahlásenia náhlej udalosti.
 6. Čistota ovzdušia výrazným spôsobom prispieva ku kvalite života. Neekologické vykurovacie zariadenia výrazným spôsobom znečisťujú ovzdušie. Vláda sa vráti k programu výmeny starých kotlov v domácnostiach, aby ich výmena neostala na úrovni sľubov.
 7. Vláda zmenou Preambuly Ústavy SR zabezpečí rovnosť štátotvorného národa a autochtónnych národností.
 8. Vláda neohrozí súčasnú sieť národnostných škôl a garantuje nezávislosť akademického prostredia, ktorá je nevyhnutná pre rozvoj a stabilitu aj Univerzity Jána Selyeho v Komárne a Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 9. Vláda odstráni súčasný asymetrický stav v používaní explicitne preferovaného štátneho jazyka uznaním maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka na území južného Slovenska.
 10. Vláda odstráni diskriminačné prvky z novely zákona o štátnom občianstve. Vláda opustí od sprísnenia podmienok a obmedzení získania druhého občianstva.
 11. Vláda zabezpečí samostatnosť Fondu na podporu kultúry národnostných menšín ako jedinej zákonom zaručenej organizácie pre podporu kultúry národnostných menšín. Vláda posilnením postavenia a rozpočtov všetkých verejnoprávnych fondov v oblasti kultúry a zmenou legislatívy neziskového sektora vytvorí priestor pre predvídateľné a spoľahlivé financovanie neštátnej, nezávislej kultúry, čím prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a k úspechu nových projektov v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu.
 12. Vláda príjme samostatný zákon o postavení a financovaní Csemadoku, kultúrno- osvetovej organizácie Maďarov na Slovensku.
 13. Pre čo najefektívnejšie zabezpečenie výučby rusínskeho jazyka a kultúry na školách vláda podporí kompetenčné, personálne a technické posilňovanie Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove a dobuduje a zachová sieť komunitných centier, ktoré poskytujú priestor na formálne a neformálne vzdelávanie a komunitné aktivity v marginalizovaných rómskych komunitách.
 14. Vláda rozšíri rozhlasové a televízne vysielanie programov národnostných menšín vo verejnoprávnych médiách (RTVS), aby boli v dokonalom súlade s platnou legislatívou.
 15. Vláda zabezpečí vyvážené prerozdelenie finančných prostriedkov z Plánu obnovy medzi regióny so zreteľom na južné a východné Slovensko.