Zoznámte sa s našimi ďalšími kandidátmi do EP:

PROGRAMOVÉ TÉZY EURÓPSKEHO PARLAMENTU:

 • 1. Žiadna iná alternatíva k členstvu v EÚ neexistuje, ale priestor na kritiku a nápravu je potrebný

  EÚ má vo svete dôležité miesto a úlohu. Stále platí, že vo vzťahu k veľkým krajinám, ako sú USA, Čína, Rusko, India atď., im nemôžu európske krajiny samostatne úspešne konkurovať ani z hospodárskeho hľadiska a nemôžu zaručiť ani svoju vonkajšiu bezpečnosť. Pre Slovensko a ostatné krajiny strednej a východnej Európy v súčasnosti neexistuje iná účinná alternatíva spolupráce ako Európska únia.

  Vstup do EÚ priniesol do života Maďarov žijúcich na Slovensku mnohé pozitívne zmeny, otvorili sa hranice, uľahčili sa kontakty s materskou krajinou, otvorili sa možnosti pre mladých ľudí na vzdelávanie a kultúrne vyžitie a EÚ zblížila európske štáty a ľudí žijúcich v Únii. Vďaka finančnej podpore Únie sa uskutočnilo mnoho modernizačných investícií na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni.

  Tieto výdobytky treba využívať a posilňovať. V tomto duchu budeme zastupovať našu komunitu v EP.

  Treba tiež zdôrazniť, že za ostatných 10 - 15 rokov sa Európska únia dopustila v mnohých oblastiach chýb a - neopodstatnene - povýšila sporné otázky na úroveň EÚ, najmä pod tlakom západnej Európy a severských krajín, pričom v niektorých dôležitých oblastiach zostala pasívna. Pod hlavičkou ochrany právneho štátu inštitúcie EÚ, najmä Európsky parlament, uplatňovali dvojaké štandardy vo vzťahu k jednotlivým členským štátom a viedli takmer politický hon na čarodejnice proti krajinám, ktoré sa v migračných, kultúrnych a etických otázkach odvážili odlišovať od progresívno-liberálnych postojov, ktoré dnes prevládajú v západnej Európe.

  Zastúpenie Maďarskej aliancie v Európskom parlamente sa bude usilovať o to, aby sa inštitúcie EÚ sústredili predovšetkým na to, na čo boli vytvorené, a to na zvyšovanie konkurencieschopnosti Európy, na zachovanie mieru a garantovanie bezpečnosti, na podporu voľného pohybu kapitálu, tovarov a pracovnej sily, na odstraňovanie regionálnych rozdielov a na pozdvihnutie spoločných záujmov členských štátov na európsku úroveň (napr. ochrana životného prostredia). Týka sa to tiež potreby zachovania európskej kresťanskej kultúry.

 • 2. Situácia národnostných spoločenstiev a iných menšín v EÚ

  Pôvodné a jazykové menšiny v Európe si zaslúžia viac pozornosti a podpory. Národnostné spoločenstvá v členských štátoch EÚ boli sklamané, že Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyen odmietla iniciatívu Minority Safepack a nezačala vypracúvať normy EÚ pre národnostné menšiny. Naše zastúpenie v Európskom parlamente urobí všetko pre to, aby sa táto legislatívna norma vytvorila na základe dokumentov, ktoré už boli prijaté aj na základe iniciatívy poslancov Európskeho parlamentu Pála Csákyho, Józsefa Nagya a Lóránta Vinczeho.

  Na úrovni EÚ sa budeme aktívne zasadzovať o otázky dôležité pre maďarskú komunitu žijúcu na Slovensku a pre regióny, v ktorých žijeme. Ide najmä o zrušenie právnych noriem vyplývajúcich z Benešových dekrétov koncipovaných na základe kolektívnej viny, ktoré našu komunitu postihujú bohužiaľ aj súčasnosti, v 21. storočí. Dôležitou témou je aj napríklad zrušenie skládky vo Vrakuni. Taktiež sa budeme venovať všetkým podobným domácim (petičným) iniciatívam.

  Budeme naliehať na Európsku úniu, aby sa aktívnejšie angažovala v oblasti komplexnejšieho používania jazykov národnostných menšín. Urobíme všetko pre to, aby televízne vysielanie už nebolo obmedzované, aby športové prenosy neboli kódované a aby boli voľne dostupné v súlade so zásadou voľného pohybu služieb v Európskej únii.

 • 3. Rozšírenie a posilnenie práv žien aj na úrovni EÚ

  Ženy tvoria viac ako polovicu spoločnosti. Viac žien v politike a verejnom živote posilňuje demokraciu. Zasadzujeme sa za väčšie zastúpenie žien, pretože samotné ženy môžu najlepšie zastupovať záujmy žien a rodín - rovnako ako záujmy národností môžu najlepšie zastupovať ich zástupcovia.

  Podporujeme opatrenia EÚ na predchádzanie domácemu násiliu a násiliu páchanému na ženách, ako aj sprísnenie trestov pre páchateľov a účinnú ochranu obetí.

  Zasadzujeme sa za to, aby ženy a muži dostávali rovnakú mzdu za rovnakú prácu.

  Žiadame posilnenie práv žien, najmä v oblasti materstva, pôrodníctva a zdravotnej starostlivosti.

 • 4. Rozdeľujúce ideologické a kultúrno-etické otázky

  Maďarská aliancia je zástancom maximálnej tolerancie v domácej aj európskej politike. Každá menšinová komunita a jej členovia majú individuálne právo na ľudskú dôstojnosť. Aktívne vystupujeme proti všetkým formám diskriminácie, ale odmietame násilnú propagáciu životného štýlu LGBTQ, najmä pokiaľ ide o deti a mladých ľudí. A tiež o výchovno-vzdelávacie procesy, ktoré sa ich týkajú.

  Odmietame myšlienku, že by orgány EÚ mali vyvíjať tlak na jednotlivé členské štáty v kultúrnych a etických otázkach, ktoré patria do právomoci členských štátov. Trváme na tom, aby tieto otázky zostali v kompetencii členských štátov. Je na každom členskom štáte EÚ, aby sa rozhodol, aké opatrenia prijme v otázkach LGBTQ, eutanázie alebo rodovej ideológie.

  Uznávame, že na úrovni EÚ je potrebné konať proti dezinformáciám, ale budeme bojovať za to, aby sa to nedialo na úkor obmedzovania slobody prejavu.

  Akýkoľvek nátlak alebo zmena kompetencií v prospech inštitúcií EÚ v týchto otázkach by výrazne prispelo k frustrácii občanov a odmietnutiu Európskej únie.

 • 5. Migrácia

  V roku 2015 sa Nemecko rozhodlo povoliť občanom niektorých štátov Blízkeho východu vstup do ich krajiny vrátane Európskej únie bez kontrol. Urobilo tak pod vznešeným heslom humanitárnej pomoci, pričom sa odvolávalo na vojny, ozbrojené konflikty a spory v regióne.

  Dnes možno povedať, že prisťahovaleckú politiku EÚ charakterizuje rad chybných rozhodnutí. Chápeme, ak niektoré členské štáty chcú doplniť vnútorný nedostatok pracovnej sily z krajín mimo EÚ. Musí sa to však robiť regulovaným a uváženým spôsobom a nie prostredníctvom neobmedzeného všeobecného prijímania, pretože to pre Európu znamená veľké nebezpečenstvo. Nábor pracovnej sily by sa mal uskutočňovať na Blízkom východe a v severnej Afrike a do EÚ by mali byť vpustení len tí, ktorí prešli príslušnou kontrolou a spĺňajú podmienky prisťahovalectva. V otázke prisťahovalectva považujeme za neprijateľné, aby sa väčšina v EÚ snažila vnútiť svoju vôľu menšine, čím by sa členským štátom odobralo právo rozhodovať o prijímaní, rozsahu a regulácii prisťahovalectva. Odmietame povinné kvóty migrantov v rámci EÚ a sankcie za ich odmietnutie!

 • 6. Poľnohospodárstvo

  Potravinárske komodity a výrobky vypestované a vyrobené v EÚ sú bezpečné a kvalitné. Naším cieľom je, aby to tak zostalo aj naďalej, preto si poľnohospodári, ich živobytie, pracovné a finančné podmienky vyžadujú veľkú pozornosť. Poľnohospodári v Európskej únii čelia ťažkostiam v dôsledku rastúcich výrobných nákladov a neistoty spôsobenej vojnou na Ukrajine. Poľnohospodári hľadajú podporu v inštitúciách Európskej únie, nie ďalšie komplikácie. Sú potrebné postupy na účinnú ochranu poľnohospodárskych a potravinárskych trhov členských štátov EÚ, najmä tých krajín, ktoré sú na vonkajších hraniciach EÚ. Je potrebné prijať všetky potrebné opatrenia, aby ďalšie rozširovanie EÚ, najmä vo vzťahu k Ukrajine, neviedlo k zníženiu rentability poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, k vyľudňovaniu vidieckych oblastí a k ukončovaniu poľnohospodárskych činností. Poľnohospodári očakávajú od Európskej únie riešenia v oblasti klimatických zmien, konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva, zachovania príjmov, zníženia administratívneho zaťaženia, generačnej výmeny a tiež ochrany životného prostredia a prírodných hodnôt.

  Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel zohrávajú kľúčovú úlohu v potravinovej bezpečnosti a v tomto duchu je vyčlenených viac ako 30 % rozpočtu EÚ na podporu poľnohospodárstva a životného prostredia. Maďarská aliancia podporuje zachovanie tohto finančného balíka podľa súčasného nastavenia. Osobitnú pozornosť chceme venovať spravodlivej podpore poľnohospodárov v znevýhodnených poľnohospodárskych oblastiach.

 • 7. Životné prostredie, zmena klímy

  Sme za to, aby sa Európska únia usilovala o rovnováhu v rozvoji environmentálnych, hospodárskych a sociálnych podmienok tak, aby bol rozvoj všetkých troch oblastí udržateľný. Otepľovanie našej planéty, zmena klímy, predstavuje vážnu hrozbu pre nás všetkých. Podporujeme opatrenia na zníženie emisií CO2 a iných GHG plynov spôsobujúcich zmenu klímy.

  Na zmiernenie negatívnych účinkov zmeny klímy je potrebné venovať viac pozornosti lepšiemu hospodáreniu s vodnými zdrojmi. Budeme naliehať na Európsku úniu, aby poskytla Slovensku väčšiu podporu na zvýšenie schopnosti krajiny zadržiavať vodu.

  Podporujeme rozdelenie veľkých, intenzívne využívaných poľnohospodárskych parciel pásmi drevín, krovín alebo iných trvalých porastov, ktoré znižujú eróziu pôdy, znečistenie vody v tokoch, pomáhajú filtrovať ovzdušie, udržiavať ekologickú rovnováhu a biodiverzitu. Implementácia zelenej dohody EÚ (Green Deal) si však vyžaduje dlhší časový rámec, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k poškodeniu hospodárstva a životnej úrovne obyvateľstva.

  To isté platí aj pre využívanie alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie. Napríklad presadzovanie nadmerného a rýchleho zavádzania elektrických vozidiel vyvoláva oprávnené obavy z toho, ako a z akých materiálov sa budú vyrábať veľkokapacitné batérie, ako sa bude vyrábať potrebné, zvýšené množstvo elektrickej energie, koľko nabíjacích staníc bude dovtedy vybudovaných a ako bude zabezpečená likvidácia vybitých batérií. EÚ musí odpovedať na tieto otázky, aby sa zabezpečilo, že opatrenia v oblasti zmeny klímy budú mať širokú podporu aj zo strany obyvateľstva.

  Plne však podporujeme separovaný zber a recykláciu odpadu a nové technológie spracovania odpadu, ktoré vytvárajú alternatívne zdroje energie. Podporujeme kompostovanie kuchynského a biologického odpadu a ďalšie rozširovanie jeho zberu. Podporujeme väčšiu podporu EÚ pre separovaný zber a spracovanie komunálneho odpadu.

  Podporujeme aj spoločnú ochranu vôd v EÚ. Voda je na južnom Slovensku naším najväčším prírodným bohatstvom. Ochrana vody si vyžaduje osobitnú pozornosť pri realizácii všetkých hospodárskych činností. Budeme presadzovať, aby EÚ mala samostatné programy ochrany vôd zvlášť na jednotlivé regióny.

 • 8. Bezpečnostná politika, energetika

  Rusko-ukrajinská vojna, ktorá vypukla pred dvoma rokmi, spôsobila v živote Európskej únie a jej členských krajín veľké zmeny. Týka sa to najmä bezpečnostnej politiky a energetiky. V oblasti bezpečnostnej politiky podporujeme, aby Európska únia mala účinné a nezávislé bojové jednotky.

  Odstrihnutie sa od energetických zdrojov z Ruska (ropa, plyn) si podobne ako opatrenia týkajúce sa klímy tiež vyžaduje dlhší časový rámec. Jedným z najvýznamnejších obratov v oblasti energetickej politiky EÚ v ostatnom období je opätovná podpora jadrovej energie. Aj to dokazuje, že vo veľkých strategických odvetviach, ako je energetika, by politiku EÚ nemali určovať ekonomické lobistické skupiny a nadšení aktivisti, ale mala by vychádzať z dlhodobých a odborne podložených stratégií.

  Európska únia jasne reguluje činnosť technologických spoločností v EÚ. Je potrebné odstrániť dvojité štandardy a diskrimináciu!

 • 9. Rusko-ukrajinská vojna

  Pred dvoma rokmi Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.

  Odsúdili sme agresiu a vojnu vtedy aj teraz. Je v primárnom záujme Slovenska a stredoeurópskeho regiónu, aby sa vojna čo najskôr skončila a Ukrajina následne obnovila a aby sa na tomto procese podieľal aj náš región.

  Dnes vidíme, že krvavý konflikt, ktorý si vyžiadal mnoho obetí a spôsobil obrovské materiálne škody, sa stal pre Rusko a "Západ" otázkou prestíže. Už dva roky obe strany zdôrazňujú význam vojenského víťazstva a nie sú otvorené začatiu mierových rokovaní. Dá sa teda predpokladať, že v nadchádzajúcom období zomrie ešte veľa ľudí a mnoho ďalších bude vysídlených. Maďarská aliancia, najmä prostredníctvom svojich primátorov, starostov a župných poslancov a funkcionárov, bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní humanitárnej pomoci Ukrajine, respektíve ukrajinským utečencom.

  Európska únia už prijala 13 balíkov sankcií voči Rusku. Hoci sankcie spôsobili Rusku hospodárske ťažkosti, nepriblížili mier ani ho nedonútili k vojenskému ústupu. Sankcie však majú negatívny vplyv aj na Európsku úniu, keďže hospodársky rast EÚ na konci roka 2023 dosiahol len 0,3 %. Sankcie skôr pomohli krajinám, ako India, Čína a Turecko, ktoré sa stali sprostredkovateľmi v obchode s ruskými energetickými zdrojmi, čo im prinieslo nemalé zisky.

  Znepokojujúcim javom v slovenskej vnútornej politike, spôsobeným vojnou, je, že najmä progresívno-liberálna časť politického spektra sa snaží zvýšiť spoločenskú podporu (vojenskej) pomoci Ukrajine blúznením o možnom odtrhnutí južného Slovenska obývaného Maďarmi. Robia to napriek tomu, že ani Maďarsko, ani maďarská komunita na Slovensku nedali žiadny dôvod na šírenie takýchto manipulatívnych špekulácií. Maďarská aliancia by chcela na tento nebezpečný jav upozorniť aj v Európskom parlamente a hľadať spojencov, ktorí by zabránili pokračovaniu týchto manipulácií.

  Zastúpenie Maďarskej aliancie v Európskom parlamente bude vyzývať na začatie mierových rokovaní s cieľom čo najrýchlejšieho ukončenia rusko-ukrajinskej vojny.

  Podporíme humanitárnu pomoc Ukrajine, ale zároveň očakávame - a v EP to dáme jasne najavo -, že ukrajinský štát zaručí práva národnostných menšín. Budeme naďalej podporovať humanitárnu pomoc Ukrajine. Zabezpečíme, aby rozhodovanie o vojenskej pomoci Ukrajine zostalo v kompetencii členských štátov, keďže občania EÚ žijúci v regiónoch susediacich s Ukrajinou (napr. v bodrožskom regióne) majú na konflikt iný pohľad ako ľudia v štátoch ďaleko od reality vojny. Naša strana chce zastupovať aj v Európskom parlamente najmä ich záujmy.

  V Európskom parlamente budeme aj hlasom našich zakarpatských Maďarov a v súvislosti s prístupovými rokovaniami budeme požadovať plné dodržiavanie práv menšín na Ukrajine.

 • 10. Rozšírenie Európskej únie

  Maďarská aliancia podporuje prijatie nových kandidátskych krajín do EÚ, najmä balkánskych krajín. Je neprijateľné, aby prístupové rokovania s týmito krajinami prebiehali už viac ako 10 rokov bez konkrétneho výsledku. Doposiaľ posledné rozšírenie sa týkalo Chorvátska, ktoré do EÚ vstúpilo v roku 2013. Zastávame názor, že nové kandidátske krajiny by nemali spĺňať viac kritérií, ako v tom čase splnilo Chorvátsko. Odmietame aj zahrnutie kultúrnych a etických otázok a prijatie kvót pre migrantov do procesu rozširovania, keďže situácia v týchto otázkach sa v jednotlivých členských štátoch líši. V novembri minulého roka sa Európska komisia rozhodla začať prístupové rokovania s Ukrajinou, Moldavskom a Bosnou a Hercegovinou. Pokiaľ ide o prvé dve krajiny, treba poznamenať, že Rusko má v týchto krajinách značné územia pod vojenskou kontrolou. V prípade prijatia Ukrajiny a Moldavska do EÚ by EÚ ani dotknuté krajiny nemohli v týchto regiónoch presadzovať právo EÚ. V prípade týchto dvoch krajín by sa mohol zopakovať cyperský scenár: severná časť Cypru je pod tureckou okupáciou. Nemôže byť v záujme Európskej únie, aby po Cypre bola na jdj území aj inde takáto neistota.

  Maďarská aliancia naliehavo žiada, aby aj tie balkánske krajiny, na ktorých území nie je vojna a panuje mier, dostali reálnu šancu na vstup. Samozrejme, uvedomujeme si aj skutočnosť, že so vstupom nových krajín bude musieť EÚ vykonať zmeny v niektorých oblastiach, napríklad v poľnohospodárstve.

  V prípade balkánskych štátov by sa mohol zopakovať scenár Turecka: prístupové rokovania sa začali v roku 2005, ale za ostatných 20 rokov sa Turecko od členstva v EÚ vzdialilo viac ako v roku 2005. Aj pre Ukrajinu a veľkú časť Moldavska je dosiahnutie členstva v EÚ v súčasnosti právne neuskutočniteľné. Začatie prístupových rokovaní možno považovať za politické gesto, ktorého predlžovanie by mohlo časom viesť k ďalšej strate dôveryhodnosti EÚ.

  Samozrejme si uvedomujeme a podporujeme aj to, že so vstupom nových krajín sa EÚ musí v niektorých oblastiach zmeniť, napríklad v otázke územného princípu poľnohospodárstva, respektíve kohéznej politiky.

 • 11. Mládežnícka, rodinná a bytová politika

  Mladí ľudia sú budúcnosťou Európy a podpora opatrení pre nich v spolupráci s nimi je mimoriadne dôležitá. Mládežnícke organizácie v celej Európskej únii sa zhodujú na tom, že bývanie je v súčasnosti jedným z najväčších problémov mladých ľudí. Bývanie je v celej Európe drahé a sadzby úrokov hypoték sa naďalej vysoké. Budeme sa usilovať o to, aby Európska únia venovala tejto otázke viac pozornosti. Potrebujeme finančný fond, ktorý pomôže riešiť problémy mladých ľudí s bývaním.

  Štatistiky ukazujú, že inštitúcia manželstva sa stáva menej populárnou, pričom v Európe sa dnes žení a vydáva čoraz menej mladých ľudí. Sme presvedčení, že rodina založená na manželstve muža a ženy je základom spoločnosti a najúčinnejšou inštitúciou na výchovu detí. Na úrovni členských štátov existujú pozitívne príklady v oblasti podpory rodiny. Budeme naliehať na to, aby sa tieto príklady premietli aj na úrovni EÚ, aby z nich mali prospech mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú uzavrieť manželstvo.

 • 12. Späť k väčšej súťaživosti a konsenzuálnemu rozhodovaniu

  Odborníci tvrdia, že Európska únia dnes z hospodárskeho hľadiska zaostáva za Spojenými štátmi, Japonskom, Južnou Kóreou a Čínou. Tento proces sa za ostatných 5-6 rokov zrýchlil a rozdiel sa zväčšil. Základnými problémami sú nízka produktivita európskeho hospodárstva, nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov a veľmi vysoké ceny energií.

  Parlamentné zastúpenie Maďarskej aliancie bude naliehať na Európsku úniu, aby sa sústredila na otázky, ktoré z nej urobili to, čím je dnes a nie na rozdeľujúce otázky ako je migrácia a kultúrno-etické témy. EÚ by mala vynakladať dostupné finančné prostriedky na to, čo je skutočne potrebné. Medzi prioritami by malo byť najmä riešenie prekážok konkurencieschopnosti.

  Podporujeme aj intenzívnejšiu digitalizáciu, do ktorej treba zapojiť aj župné a miestne samosprávy. Taktiež si myslíme, že je dôležité, aby bola umelá inteligencia regulovaná na európskej úrovni.

  EÚ nemôže byť konkurencieschopná bez konkurencieschopnosti svojich členských štátov. Už pri vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004 sme zdôrazňovali, že existujú oblasti, v ktorých je potrebné zachovať suverenitu členských štátov práve kvôli konkurencieschopnosti. Patrí medzi ne napríklad daňová politika, ale aj sociálna a vzdelávacia politika.

  Maďarská aliancia podporuje presun ďalších kompetencií z členských štátov na Brusel len v prípade, že sa v Európskej rade dosiahne konsenzus. Konsenzuálne rozhodovanie (veto členských štátov) má zmysel v mnohých otázkach, ale môžu sa objaviť nové výzvy, ako napríklad regulácia umelej inteligencie, ktorá si vyžaduje riešenia na úrovni EÚ.

 

Správy