Základné princípy

 1. Aliancia zastupuje maďarskú komunitu na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni a zaväzuje sa zastupovať i ďalšie národnostné komunity žijúce na Slovensku a ľudí žijúcich v južných a východných regiónoch.
 2. Vyznáva a v praxi presadzuje základné princípy demokracie, dodržiava princípy právneho štátu. Podporuje trhové hospodárstvo založené na princípoch slobodnej súťaže, je zástancom zeleného sociálne trhového hospodárstva.
 3. Hranicou demokratického pluralizmu a tolerancie je popieranie a aktívne spochybňovanie samotného pluralizmu, tolerancie a ľudských práv. Zásady demokratického pluralizmu a tolerancie sa musia rešpektovať aj vo vnútrostraníckych štruktúrach.
 4. Každý občan má právo sa vzdelávať, rozvíjať svoju kultúru a bez obmedzenia komunikovať vo svojom materinskom jazyku.
 5. Základné princípy činnosti strany: dodržiavanie zmlúv a dohôd, rešpektovanie rovnosti a dôstojnosti partnerov, presadzovanie pravidiel demokratickej politickej kultúry, ako aj otvorenosť, hodnovernosť, dôveryhodnosť a predvídateľnosť.
 6. Prijatie a rešpektovanie Ústavy a platných právnych predpisov, platných medzinárodných právnych noriem a občianskoprávnych rámcových dohôd (Európska únia, Rada Európy, OSN) a princípov demokratického právneho štátu je základným rámcom pôsobenie strany.
 7. Obhajujeme súčasnú orientáciu krajiny, jej členstvo v Európskej únii a NATO, pričom základné a najužšie partnerstvo vidíme v rámci V4 a EÚ.8. Čo sa týka politického a ideového zaradenia strany na úrovni EÚ, členstvo strany si naďalej predstavujeme v rámci EĽS/EPP.
 8. Čo sa týka politického a ideového zaradenia strany na úrovni EÚ, členstvo strany si naďalej predstavujeme v rámci EĽS/EPP.
 9. Usilujeme sa o korektné vzťahy a otvorenosť s politickými stranami a politikmi na Slovensku a v Maďarsku. Prehlbovanie a rozširovanie maďarsko-maďarských a ďalších cezhraničných vzťahov považujeme za obzvlášť dôležité.
 10. Presadzujeme otvorený a korektný vzťah s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, odborných organizácií a médií.
 11. Naším cieľom nie je navzájom sa poraziť, ale navzájom sa presvedčiť. V spolupráci a jednote je sila.
 12. Politika strany je založená na odbornosti.