Základné ciele

Strana Aliancia svoju činnosť bude vykonávať na základe svojho programu. Pri tvorbe tohto programu bude vychádzať z programových dokumentov (napr. Občianska vízia (2016), Inštitucionálne podmienky zachovania a rozvoja maďarskej komunity na Slovensku a hospodárskeho rozvoja južného Slovenska (2014), Základné podmienky prežitia a rozvoja Maďarov na Slovensku” (2012)) svojich právnych predchodcov.
 
 1. Politika identity. Maďarská komunita na Slovensku je neoddeliteľnou súčasťou maďarského kultúrneho a etnického národa. Jazykovo patrí do maďarského kultúrneho okruhu. Naším hlavným cieľom vo vzťahu ku komunite (aj vo vzťahu k ďalším komunitám) je zachovať a rozvíjať jej jazykovú, kultúrnu a národnú identitu na individuálnej a komunitnej úrovni a budovanie potrebného právneho a inštitucionálneho systému na základe najlepších európskych príkladov. Pri téme štátneho občianstva je nevyhnutné obnoviť právny stav spred roku 2010. Naším cieľom je dosiahnuť rovnosť vo všetkých oblastiach života. Pri všetkých reformách je potrebné zohľadniť záujmy národnostných menšín.
 2. Regionálny rozvoj. Naším základným cieľom je rozvoj menej rozvinutých južných a východných regiónov, zníženie a postupné odstránenie regionálnych rozdielov. Odstránenie diskriminácie v regionálnych podporných systémoch. Pre rozvoj našich regiónov je nevyhnutné efektívne využitie zdrojov EÚ bez diskriminácie.
 3. Doprava. Rozvoj dopravnej infraštruktúry v južných a východných okresoch: rýchlostné cesty, verejné cestné komunikácie, modernizácia južného železničného koridoru, budovanie cyklotrás, príprava na elektrickú mobilitu. Obnova ciest nižších tried z centrálneho štátneho rozpočtu.
 4. Ochrana životného prostredia. Popri ochrane prírodného dedičstva našich regiónov a pitnej vody, naším cieľom je zabezpečenie inovatívnych riešení v tejto oblasti, ktorých pridanou hodnotou môže byť aj pozitívny vplyv na rozvoj ekonomiky. Podporujeme vytýčenie rozumných cieľov v ochrane životného prostredia, založenie a rozvoj inovatívnej, kreatívnej ekonomiky, ktorá je čo najšetrnejšia k životnému prostrediu. Musíme vyriešiť problémy vodného hospodárstva - ochrana zásob pitnej vody, budovanie vodovodov a kanalizácií.
 5. Zdravotníctvo. Naším cieľom je zlepšenie zdravotnej starostlivosti v južných a východných okresoch tak, aby v týchto regiónoch boli zachované a rozvíjané dôležité inštitúcie zdravotnej starostlivosti. Presadzujeme reformu obvodnej, detskej a zubnej zdravotnej starostlivosti, lebo naše okresy nemôžu zostať bez lekárov. Podpora systému preventívnych kontrolných programov. Rázne zvýšenie platov pracovníkov v oblasti zdravotníctva.
 6. Právny štát, spravodlivosť. Naším cieľom je zabezpečiť zákonnosť, právne istoty a efektívnu právnu ochranu. Boj proti korupcii a nezávislosti, nestrannosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní. V rámci reformy súdnictva zohľadnenie práv národnostných menšín. Rešpektovanie základných a prirodzených ľudských práv a slobôd.
 7. Samospráva. Presadzujeme zmenu územnosprávneho členenia Slovenska, aby reflektovalo prirodzené, ekonomické, geografické, etnografické regióny. Pre uspokojivé riešenie postavenia a práv, ako aj zachovania a rozvoja národnostných komunít, žiadame presadiť príklady najlepšej praxe z iných porovnateľných krajín Európskej únie, vrátane posilnenia samosprávnych a participatívnych mechanizmov v rámci územnej samosprávy, ako aj v rámci štátnych orgánov a inštitúcií.
 8. Vzdelávanie. Chceme obsahovú reformu vzdelávania, lebo vytvorenie efektívneho vzdelávacieho systému pre nasledujúce generácie považujeme za nevyhnutné. Je dôležité, aby sme vytvorili systém hodný 21. storočiu, ktorý študentov vyzbrojí praktickými kompetenciami a základnými zručnosťami, aby sa z nich stali demokraticky zmýšľajúci ľudia, ktorí svoju identitu a kultúru rozvíjajú tak, že rešpektujú identitu ostatných. Naším cieľom je zavedenie samosprávneho princípu aj v oblasti vzdelávania, vytvorenie podporných organizácií a posilnenie ich financovania.
 9. Kultúra. Poistkou demokratickej a kreatívnej spoločnosti je kultúrna rôznorodosť, sloboda umenia, sloboda slova a otvorenosť. Naším cieľom je vytvorenie právneho základu pre osvetu národnostných menšín a vytvorenie rámcového systému štátom podporovaných inštitúcií. Zabezpečíme finančné zázemie pre bezproblémové fungovanie profesionálnych národnostných divadiel a hudobných inštitúcií. Naším cieľom je vytvorenie samosprávneho princípu aj v tejto oblasti a zvýšenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
 10. Pôdohospodárstvo. Naším cieľom je zvýšenie sebestačnosti, ochrana pracovných pozícií, regionálny rozvoj a podpora podnikateľského prostredia s vyššou pridanou hodnotou. Naším cieľom je vytvorenie priaznivej agrárnej politiky pre južné a východné regióny.
 11. Ekonomika. V oblasti investičnej politiky namiesto multinacionálnych korporácií chceme podporiť malých a stredných podnikateľov. Naším cieľom je zníženie ich odvodového zaťaženia a daňová politika, ktorá berie do úvahy aj sociálno-ekonomickú štruktúru regiónov.
 12. Sociálna oblasť. Naším základným cieľom je zvýšenie pôrodnosti, priama a nepriama podpora rodín. Naším cieľom je ochrana záujmov zamestnancov, zabezpečenie primeraných dôchodkov a rozšírenie sociálneho podporného systému.
 13. Vyrovnávanie sa s minulosťou. Presadzujeme zrušenie princípu kolektívnej viny z povojnového obdobia a budeme trvať na spoločnom riešení spôsobu zadosťučinenia a zmiernenia negatívnych následkov povojnových represívnych opatrení. Považujeme uzatvorenie historických krívd za nevyhnutné, pričom deklarujeme, že sa to môže uskutočniť len všeobecným konsenzom zainteresovaných strán.