László Miklós

profesor, Kyselica

Prečo ste sa ujali kandidatúry?
Významná časť rozpočtu EÚ je určená na udržateľné využívanie jedinečných prírodných hodnôt a zdrojov južného Slovenska podľa jednotných zásad. Podmienky v oblasti životného prostredia a poľnohospodárstva však zďaleka nie sú jednotné, a to ani v rámci členských štátov. Preto je dôležité, aby sme mali pri vypracovaní príslušných politík a rozhodovaní o rozdelení dostupných finančných prostriedkov odborné zastúpenie.

Prečo je pre Maďarskú alianciu dôležité mať zastúpenie v EP?
V našich regiónoch je veľa oblastí so znevýhodneným poľnohospodárstvom, na ktoré možno žiadať prostriedky z fondov EÚ. V súčasnosti spôsob, akým sú tieto oblasti definované, plne nezodpovedá prírodným podmienkam našich regiónov, a to ani v porovnaní s inými regiónmi Slovenska.
Najväčším prírodným bohatstvom južného Slovenska je kvalitná pitná voda. Napriek tomu je kanalizačná sieť a sieť na úpravu vody v tejto oblasti stále pod slovenským priemerom. Zároveň je to región, ktorý je najviac postihnutý klimatickými výkyvmi, ako sú suchá, vnútrozemské vody a povodne.
Zo všetkých týchto dôvodov je potrebné vyzvať orgány EÚ, aby podporovali regionálne prispôsobené poľnohospodárske a vodohospodárske politiky.

O čo by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi?
Som milovníkom krajiny južného Slovenska. Chrániť ju pred akýmikoľvek negatívnymi vplyvmi a zanechať ju našim potomkom ako vzácne dedičstvo je mojou vášňou, mojím povolaním, poslaním a koníčkom.

 

Miklós László