Volebný program Aliancie

VP 2023
 
 

RODINA

Rodinná politika, sociálne veci

 • Zníženie daňového zaťaženia rodín s dvomi pracujúcimi rodičmi.
 • Kombinované využívanie rôznych rodinných prídavkov.
 • Zvýšenie príspevkov na starostlivosť o deti.
 • Zavedenie nového systému úverov na bývanie, inovácia existujúceho systému.
 • Kombinácia grantov na bývanie s cieľmi v oblasti energetickej účinnosti.
 • Podpora a urýchlenie výstavby štátnych a obecných nájomných bytov.
 • Zavedenie dočasných rodinných dotácií popri trvalých klasických dotáciách.
 • Zvýšenie dávok pre osamelých rodičov.
 • Spustenie programu rozvoja jaslí.
 • Zavedenie pružného pracovného času pre rodiny s deťmi.
 • Odlíšenie koša používaného na výpočet inflácie pre dôchodcov od koša používaného na výpočet všeobecnej miery inflácie na základe príjmov dôchodcov.
 • Zlepšenie kvality starostlivosti o starších ľudí. Modernizácia domovov dôchodcov. Prilákanie súkromných investorov na trh domovov dôchodcov daňovými stimulmi alebo formou PPP-projektov.
 • Umožnenie zamestnancom rozšíriť svoje možnosti odborného rozvoja.
 • Zavedenie možnosti odpisu ceny rekvalifikačého alebo odborného kurzu do výšky 300 EUR z daňového základu.
 • Sprístupníme možnosť komunikácie aj v maďarskom jazyku v oblasti sociálneho, psychologického a právneho poradenstva, na linkách pomoci a v špeciálnych krízových centrách.
 • Ochránime rodiny pred vysokými splátkami hypoték.

 

Zdravie

 • Revízia reformy nemocníc, zníženia ratingu nemocníc a zamedzenie zatvárania oddelení na juhu krajiny. Konzultácia reformy so samosprávnymi orgánmi.
 • Viac lekárov! Reforma odbornej prípravy lekárov, zvýšenie počtu prijímaných študentov medicíny. Zavedenie štipendijného programu pre študentov medicíny, aby po vyštudovaní mohli pracovať počas stanoveného obdobia v zdravotníckom zariadení na Slovensku. Zaviesť štipendijné programy pre študentov, aj ďalších zdravotníckych profesií.
 • Viac zdrojov! Dofinancovanie systému zdravotnej starostlivosti - zvýšiť platby za poistencov štátu.
 • Väčšia efektívnosť! Zvýšiť úspory v platbách za diagnostické služby, najmä za CT a MR diagnostiku, a za laboratórne vyšetrenia.
 • Dostupnejšia zdravotná starostlivosť! Skrátenie čakacích lehôt na zákroky v nemocniciach a na prijatie na špecializovaných klinikách.
 • Zlepšenie financovania sektora ambulantnej starostlivosti.
 • Zvýšenie počtu všeobecných a špecializovaných lekárov, posilnenie postavenia zdravotných sestier za účelom poskytovania efektívnejších zdravotníckych služieb.
 • Zabezpečenie nezávislosti manažérov nemocníc, výkonu ich právomocí ako aj vyvodenia ich osobnej zodpovednosti.
 • Zavedenie bezplatnej zubnej starostlivosti do 18 rokov.
 • Zavedenie systému bonusov zdravotných poisťovní na základe zásad dodržiavania vyžadovanej prevencie (najmä pre tých poistencov, ktorí absolvovali predpísané a odporúčané preventívne prehliadky).

 

NAŠA KOMUNITA

Vzdelávanie

 • Prehĺbenie reformy obsahu vzdelávania. Vytvorenie rámcových učebných plánov za účelom rozvoja predmetových kompetencií a získania využiteľných vedomostí.
 • Podpora rastu a rozvoja škôl s vyučovacím jazykom maďarským vytvorením samosprávy pedagogických ustanovizní s vyučovacím jazykom maďarským - prípadne aj v jazykoch iných národnostných komunít -, čo by malo byť komplexne riešené samostatným právnym predpisom.
 • Ustanovenie alebo posilnenie štátnych odborných podporných pedagogických inštitúcií potrebné na rozvoj maďarského školstva.
 • Zvýšiť normatívnu podporu škôl s vyučovacím jazykom maďarským ako aj škôl vyučujúcich v iných menšinových jazykoch.
 • Neustále zvyšovanie finančných prostriedkov na verejné vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie a vedecký výskum, v čom je Slovensko na chvoste rebríčka štátov širšieho regiónu. Zvýšiť zdroje na výskum a vývoj (VaV) aspoň o 0,1 percentuálneho bodu výšky ročného HDP štátu.
 • Zriadenie Fondu na modernizáciu národnostných škôl.
 • V ramci mikroregionálnych dohôd zriadenie školských centier a vyjasnenie právomocí orgánov zodpovedných za zriaďovanie a chod siete školských autobusov a podpora vytvárania spomínaných školských centier.
 • Používanie maďarských zemepisných názvov a mien osôb v učebniciach zemepisu a dejepisu v maďarskom jazyku.
 • Jednojazyčné vedenie vnútornej školskej dokumentácie (v maďarčine) s výnimkou pedagogických dokumentov, ktoré sú používané aj mimo inštitúcie (vysvedčenia a pod.). Navrhujeme vytvorenie odborných gymnázií s ponechaním siete už existujúcich gymnázií, aby študenti mali možnosť získať širšie odborné vzdelávanie na vysokej úrovni.
 • Podporiť (najmä finančne) a propagovať post asistenta učiteľa.
 • Vzdelávanie maďarsky hovoriaceho odborného obslužného personálu (logopédi, psychológovia atď.).
 • Podpora zvýšenia počtu jaslí. Je potrebné zvýšiť aj počet miest v materských školách v súlade s demografickými prognózami.

 

Kultúra

● Zvýšiť výdavky verejného rozpočtu na kultúru aspoň na 0,2 % percentuálneho bodu ročného HDP do konca volebného cyklu.

● Zvýšiť rozpočet Fondu pre kultúru menšín, pričom treba zmeniť rozdeľovací kľúč, ktorý je nespravodlivý voči maďarskej komunite.

● Rozšíriť vysielanie maďarských verejnoprávnych médií (Rádio Patria, maďarské vysielanie verejnoprávnej TV) tak, aby to bolo v súlade s percentuálnym zastúpením maďarskej komunity žijúcej na Slovensku. Zvýšiť rozpočet národnostných médií pre docienie pestrejšieho obsahu.

● Umožniť súkromné televízne a rozhlasové vysielanie v maďarskom jazyku bez povinnosti titulkovania v slovenskom jazyku.

● Prevádzka našich kultúrnych inštitúcií by mala byť hradená z rozpočtu krajiny. Národnostná kultúra by mala byť financovaná zo štátneho aspoň v takej miere, ktorá proporcionálne zodpovedá podielu maďarov na základe výsledkov sčítania ľudu.

● Pri prideľovaní štátnych zdrojov treba zabezpečiť úplnú samosprávu menšinovej kultúry. Štát by mal mať len dozorné a kontrolné funkcie.

● ArtMinor - zriadenie a prevádzka centra súčasnej národnej kultúry maďarov.

 

Menšinové záležitosti

 • Prijatie zákona o právnom postavení národnostných menšín (menšinový zákon).
 • Popri individuálnych právach zabezpečenie uznania aj kolektívnych práv národnostných komunít.
 • Zavedenie maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka. Používanie maďarského jazyka by sa malo považovať za úradný jazyk v regiónoch, kde žije početná maďarská komunita, preto je potrebné, aby v súčasnosti platné zákony o používaní menšinových jazykov a o používaní úradného jazyka vystriedal jeden zákon o úradných jazykoch štátu.
 • Ústavná rovnosť. Zmena a doplnenie preambuly ústavy: slová "My, národ slovenský..." na "My, občania Slovenskej republiky...".
 • Digitálna administratíva aj v maďarskom jazyku - online - na území celej krajiny.
 • Dvojjazyčné dopravné značky.
 • Úplná dvojjazyčnosť železníc.
 • Zastavenie konfiškácií pôdy na základe Benešových dekrétov zákonom,
 • Zrušenie diskriminačného inštitútu kolektívnej viny.
 • Slobodné používanie symbolov. Zabezpečiť ochranu a slobodné používanie štátnych symbolov (hymna, štátny znak, štátna vlajka) vo všetkých oblastiach života (v kultúrnej oblasti, na športových podujatiach, v školách, na súkromných a verejných budovách atď.)
 • Vytvorenie autonómnej administratívnej ustanovizne pre našu komunitu, tzv.
 • Úradu pre menšiny.
 • Zrušenie trestnosti dvojitého občianstva a obnovenie praxe pred schválením zákona o dvojitom občianstve z roku 2010.
 • Zmeniť zákon o miestnych referendách. Ak sa občania v referende rozhodli zmeniť názov svojej obce, jej úradné premenovanie by vládou nesmelo byť znemožnené!
 • Podporujeme požiadavku maďarskej katolíckej komunity na Slovensku na vytvorenie samostatnej maďarskej diecézy. Žiadame vymenovanie maďarského biskupa s autonómnymi právomocami.

 

REGIÓNY

Infrastruktúra

 • Tempo výstavby južných rýchlostných ciest R2, R7 sa musí výrazne zvýšiť. 2x2 pruhy na celom úseku!
 • Prehodnotíme a zmeníme dlhodobú stratégiu rozvoja cestnej infraštruktúry prijatej za Matovičovej vlády, ktorá diskriminuje maďarské regióny.
 • Štát by mal poskytnúť župám viac kapitálu, aby mohli modernizovať svoje cesty druhej a tretej triedy na úroveň 21. storočia, ktoré boli 20 rokov zanedbávané.
 • Zasadíme sa za vybudovanie obchvatu Komárna, Nových Zámok, Kráľovského Chlmca, Šale, Šiah. Prioritné sú pre nás aj obchvaty v okrese Galanta pre priebežnú nákladnú dopravu.
 • Treba vybudovať nové cestné mosty cez rieku Ipeľ.
 • Budeme rozvíjať VI. európsky koridor dunajskej vodnej cesty, obnovíme a rozšírime kapacitu riečnych prístavov v Komárne a v Štúrove, pretože vodná nákladná doprava je najčistejšia a najšetrnejšia k životnému prostrediu!
 • Zasadíme sa za zriadenie centrálnej inštitúcie na plánovanie, koordináciu a budovanie cyklotrás. Na výstavbu nových cyklotrás sa má vyčleniť oveľa viac prostriedkov ako doteraz.
 • Žiadame modernizáciu a elektrifikáciu železničnej trate Bratislava-Dunajská Streda-Komárno a modernizáciu a elektrifikáciu železničnej trate Zvolen-Lučenec-Košice.
 • Zasadíme sa za modernizáciu úseku IV. európskeho železničného koridoru Bratislava-Galanta-Nové Zámky-Štúrovo a zvýšenie rýchlosti na trati.
 • Zasadíme sa za postupné zvyšovanie počtu železničných priecestí so závorami. V miestach, kde v minulosti došlo k tragickým nehodám, by sa malo v krátkom čase zaviesť povinné zriadenie závor.
 • Na regionálnych železničných tratiach (kde je osobná doprava dotovaná z verejných zdrojov) by mal štát vyhlásiť verejnú súťaž na prevádzkovanie služieb. V prípade medzinárodných a medzimestských IC vlakov (kde nie sú žiadne dotácie z verejných zdrojov) môžu rôzne železničné spoločnosti voľne súťažiť.
 • Aspoň polovica mýta vybraného od nákladných vozidiel na cestách 1. tredy by sa mala investovať do modernizácie týchto ciest.
 • Mala by sa zrušiť prax, keď štát vyvlastňuje pozemky na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a preklasifikuje ich na stavebné pozemky - vyvlastňovanie je tak veľmi drahé, najmä v blízkosti veľkých miest, a je živnou pôdou pre špekulácie s pozemkami.
 • Pokuty, ktoré vyberá dopravná polícia, by nemali ísť na ministerstvo vnútra, ale do osobitného rozpočtu ministerstva dopravy, ktorý by sa používal len na rekonštrukciu, údržbu ciest a výstavbu rýchlostných ciest!
 • Mýto by sa nemalo vyberať od áut na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré boli dočasne postavené len v polovičnom profile, a spoplatnené by mali byť len plne vybudované úseky.

 

Životné prostredie

 • Budeme iniciovať vypracovania odborného akčného plánu na zníženie vplyvu environmentálnych zmien (týka sa to najmä Ministerstva životného prostredia a Ministerstva pôdohospodárstva).
 • Podporujeme, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnym kontinentom.
 • Spustíme program grantov s nízkou spoluúčasťou na zatepľovanie a zlepšenie energetickej účinnosti rodinných domov a priemyselných budov.
 • Znovu zriadime stálu radu zainteresovaných strán v oblasti ochrany životného prostredia spolupracujúcu s ministrom životného prostredia (Zelená tripartita).
 • Zriadime Komando na ochranu životného prostredia: profesionálne vybavená a vyškolená mobilná zásahová jednotka na okamžité zistenie, zdokumentovanie a zastavenie nahláseného znečistenia vody, pôdy a ovzdušia.
 • Zistené prípady závažného znečistenia životného prostredia (ako napr. skládka vo Vrakuni) budú považované za prioritu a s ich sanaciou sa začne v čo najkratšom termíne.
 • Systémové zmeny na predchádzanie problémom, akým bolo aj závažné znečistenie rieky Slaná. V prípade výskytu znečistenia je potrebné jeho účinne zvládnutie - znížením internej byrokracie, a vyjasnenie zodpovednosti.
 • Znásobenie počtu prístrojov na monitorovanie kvality ovzdušia, prehodnotenie ich umiestnenia a sprístupnenie výsledkov online.
 • Podporíme používanie ekologickej, pohodlnej verejnej hromadnej dopravy, bezpečnej cyklistiky, elektromobility, hybridných automobilov, dodávok, mikrobusov, autobusov a rodinných vozidiel pre viacdetné rodiny a taktiež rozvoj infraštruktúry na ich rýchle nabíjanie.
 • Zavedieme ekonomické stimuly na predĺženie životnosti tovarov dlhodobej spotreby. S cieľom zvýšenia životnosti vozidiel, zavedenia povinnosti výmeny náhradných dielov, vymoženia spravodlivých opravných nákladov a zjednodušenia opraviteľnosti.
 • Podporíme dôsledné zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu, aby sa oplatilo odpad separovať. Preskúmame činnosť oprávnených organizácií v oblasti triedeného zberu odpadu.

 

Regionálny rozvoj

 • Znižovanie regionálnych rozdielov by sa malo stať strategickou prioritou. Pozdvihnutie zaostávajúcich regiónov by sa malo považovať za prioritu z pohľadu daňových úľav, hospodárskej politiky a rozvoja infraštruktúry.
 • V súlade so zásadou subsidiarity by sa o zdrojoch na regionálny rozvoj a o konkrétnych rozvojových projektoch nemalo rozhodovať na ministerstvách. Právomoci musia byť prenesené na regionálnu úroveň.
 • V prípade úspešných projektov v rámci programu Interreg by sa mala štátna dotácia vyplácať žiadateľovi vopred.
 • Podstatne znížime administratívnu záťaž pri verejných súťažiach zo zdrojov EÚ.
 • Zabezpečíme štátne dotácie na činnosť Európskych územných partnerstiev.
 • Budeme pokračovať v rozširovaní sietí pitnej vody a kanalizácie v obciach, v budovaní čističiek odpadových vôd, ako aj v riešení zachytávania dažďovej vody.
 • Zameriame sa na rozvoj cestovného ruchu na základe turistického potenciálu našich regiónov so zabezpečením cieleného financovania prostredníctvom dotácií z verejných zdrojov alebo z prostriedkov EÚ. Môže to byť napríklad cestovný ruch zameraný na termálne kúpele, na cykloturistiku, na vínnu turistiku, alebo na športový rybolov.
 • Skoordinujeme odborné vzdelávanie s priemyselnými odvetviami typickými pre naše regióny na základe potrieb významných spoločností a podnikateľov pôsobiacich v našich regiónoch.

 

Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka

 • Budeme iniciovať vypracovania odborného akčného plánu na zníženie vplyvu environmentálnych zmien (týka sa to najmä Ministerstva životného prostredia a Ministerstva pôdohospodárstva).
 • Presmerovanie väčšieho podielu rozvojovej pomoci na pracovne náročnejšie oblasti s vyššou pridanou hodnotou, akými sú produkciu ovocia a zeleniny, pestovanie špeciálnych plodín a chov hospodárskych zvierat.
 • Odporúčame maximalizovať počet zvierat vo veľkých chovoch hospodárskych zvierat, aby sa zabránilo vytváraniu obrovských fariem.
 • Zavedieme osobitný program na riešenie dôsledkov zmeny klímy. Odporúčame opätovnú výsadbu vetrolamov, opatrenia na spomalenie odparovania vody a zefektívnenie riadenie zavlažovacích systémov.
 • Podporíme urýchlenie vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom, najmä v južných regiónoch, ktoré sú aj v tomto smere značne znevýhodnené.
 • Chceme zvýšiť prístup domácich prvovýrobcov k pôde prostredníctvom využitia fondov EÚ a tiež poskytovaním dlhodobých pôžičiek z rezerv Pozemkového fondu. Chceme regulovať nadobúdanie pôdy cudzincami.
 • Považujeme za dôležité zabezpečiť oddelené dedenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
 • Treba zabránil ďalšiemu drobeniu parciel daného súčasným vlastníctvom pôdy.
 • Budeme podporovať výsadbu nových lesných porastov a prísnejšiu reguláciu ťažby dreva.
 • Budeme podporovať zavedenie predaja "z farmy" a zjednodušíme podmienky priameho predaja konečným spotrebiteľom.

 

Verejná správa

 • Je potrebné zmeniť a zlepšiť administratívny systém, hranice administratívnych celkov! Treba ukončiť neblahú prax diskriminácie Maďarov a južných regiónov!
 • Systém by mal byť založený na princípe prirodzených regiónov. Mali by sa zmeniť právomoci týchto celkov a ich financovania by sa malo zosúladiť!
 • Vytvorenie spoločných úradov na výkon samosprávnych kompetencií by malo vychádzať z rozhodnutia samotných obcí.
 • Zavedieme inštitút rezidentskej karty!
 • Právo miestnych spoločenstiev na zachovanie svojej identity by malo byť zakotvené v zákone, aby tí, ktorí sa prisťahujú do obce, poznajúc miestne podmienky, ich museli aj rešpektovať.
 • Miestne orgány by mali v čo najkratšom čase dokončiť finalizáciu pozemkových registrov a klasifikáciu ornej pôdy, lesov, pasienkov atď. Pozemky neznámych vlastníkov by mali byť zo zákona prevedené do správy obcí.
 • Na základe zásady rovnosti a rovnakých práv zrušíme diskrimináciu nízko položených obcí, ktoré dostávajú od štátu menej financií na základe zaradenia podľa nadmorskej výšky.
 • Okrem existujúcich úverových zdrojov by sa mal zriadiť fond, ktorý by obciam a združeniam obcí poskytoval bezúročné pôžičky na financovanie 8 percentnej spoluúčasti potrebnej pre účasť v tendroch EÚ.
 • Odstránime štátne opatrenia, ktoré ukladajú obciam financovať dodatočné a mimoriadne výdavky v oblasti sociálnych vecí z vlastných zdrojov.
 • Zavedenie integrovanej, spotrebiteľsky ústretovej a plne viacjazyčnej elektronickej verejnej správy, systému, ktorý by prispel aj k zníženiu miery byrokracie.
 • Sme za zjednodušenie a zlepšenie administratívy verejná správa ústretovej voči občanom.
 • Treba pokračovať v zavádzaní systému jednotného kontaktného miesta na úradoch verejnej správy a ďalej rozvíjať elektronickú verejnú správu.
 • Prosperita a rozvoj našej komunity, ako aj ostatných národných spoločenstiev je podmienené zavedením inštitucionálneho systému širokospektrálnej samosprávy danej menšiny. Na základe osvedčených a vhodne fungujúcich európskych vzorov je potrebné vytvoriť inštitucionálny a právny rámec systému menšinových samospráv aj na Slovensku.
 • Zrýchlime administratívne a súdne postupy, skrátime čakacie lehoty a budeme presadzovať prísne dodržiavanie predpisov vzťahujúcich sa na orgány verejnej správy.

 

KRAJINA

Financie, hospodárska politika

 • Zodpovedná fiškálna politika. Reálne dodržiavanie limitu rozpočtových výdavkov ("výdavkové limity").
 • Postupné znižovanie rozpočtového deficitu. Do konca volebného cyklu stanovenie realistického cieľového termínu dosiahnutia vyrovnaného rozpočtu.
 • Zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejného dlhu.
 • Zabezpečiť finančnú stabilitu miestnych samospráv zavedením fixných daňových príjmov zo štátneho rozpočtu pre mestá a obce.
 • Modernizácia a liberalizácia regulácie miestnych daní a poplatkov. Zabezpečenie právomoci pre krajské a miestne samosprávy aby mohli schvaľovať zníženie sadzby daní a výšky poplatkov na základe vlastného rozhodnutia.
 • Zdanenie ziskov realizovaných na burze. Zrušenie časového limitu jedného roka a zdanenia všetkých kapitálových ziskov s výnimkou investícií držaných na dlhodobých sporiacich účtoch.
 • Zavedenie úverového hodnotenia pre občanov (Credit Score), čím budú ľudia transparentným spôsobom oboznámení s tým, akí sú dlžníci.
 • Navrhujeme zjednodušiť výkazy, ktoré podnikatelia zasielajú úradom: aby všetky žiadané dokumenty mohli nahrať na jednu webovú stránku v jeden termín.
 • Zásada "jeden príde, druhý odíde": zavedením každého nového právneho predpisu, ktorý zvyšuje byrokratickú záťaž by sa mal zrušiť iný podobný predpis. Odporúčame zahrnúť doložku o ukončení platnosti (klauzulu Sunset) do všetkých nových právnych predpisov, ktoré zvyšujú byrokratickú záťaž.Tie by platili len tri roky, po uplynutí ktorých by sa o nich muselo opäť hlasovať v parlamente.
 • Navrhujeme zavedenie minimálnych odvodov, ktoré by sa nemuseli odvádzať do štátnej pokladnice. Systému, ktorý by bol podobný ako nezdaniteľný základ dane, t.j. určenie minimalneho prijmu oslobodenému od dane. Umožnilo by to zvýšenie čistých príjmov bez zvyšovania hrubých miezd a/alebo zníženie odvodového zaťaženia zamestnávateľov.

 

Energetika

 • Radikálne zvýšenie energetickej účinnosti prostredníctvom verejných dotácií a pôžičiek - pomocou oveľa vyšších cieľových súm a oveľa menšou mierou byrokracie.
 • Udržať ceny energie pre domácnosti na prijateľnej úrovni.
 • Udržanie cien elektrickej energie pre domácnosti na úrovni roku 2021 podľa platného moratória do konca volebného cyklu.
 • Podporujeme integráciu obnoviteľných zdrojov energie vrátane skladovania a vyrovnávacích systémov.
 • Zasadzujeme sa za zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska, čo si vyžaduje určitý počet konvenčných elektrární, ktoré môžu v prípade krízy udržať stabilné ceny.
 • Vzhľadom na neustále rastúci dopyt po elektrine a prechod na elektrifikáciu je strategickým cieľom udržanie stabilných dodávok elektriny a stability elektrickej prenosovej sústavy, za účelom čoho je potrebná príprava a začatie výstavby novej jadrovej elektrárne.

 

Boj proti korupcii, právny štát

 • Navrhujeme zmenu stalinistického modelu prokuratúry, zavedenie systému náhodného prideľovania prípadov prokurátorom prostredníctvom počítačového systému (ako je to na súdoch) a obmedzenie negatívnych dopadov rozhodnutí generálneho prokurátora.
 • Podporujeme oddelenie polície a policajnej inšpekcie.
 • Vytvoríme podmienky na zriadenie parlamentných vyšetrovacích komisií.
 • Budeme presadzovať revíziu Ústavy SR, spresnenie právomocí hlavy štátu, vlády a parlamentu, odstránenie bielych miest v zákone (menovanie, odvolávanie, referendum, právomoci atď.) aby sa zabránilo ústavnému chaosu a právnej neistote.
 • Právna istota: zabránenie schvaľovaniu šalátových zákonov, dostatočne nepredrokovaných legislatívnych zmien. Sme za jasnú a transparentnú tvorbu zákonov.
 • Zvýšenie možnosti zabavenia majetku štátom, zabezpečenie toho, aby vyšetrované osoby neboli schopné prevádzať majetok na iné osoby.
 • Transparentnosť štátnej pomoci, aby verejnosť vedela, kto a v akej výške dostáva štátnu pomoc.

 

Zahraničná politika, bezpečnostná politika

 • Našou prioritou je aktívna účasť v systéme európskej a transatlantickej aliancie a efektívne fungovanie V4.
 • Sprostredkovateľská úloha v spolupráci V4. Maďarská komunita na Slovensku by mala zohrávať aktívnu a vedúcu úlohu v budovaní konštruktívnych maďarsko-slovenských vzťahov.
 • Posilnenie a modernizácia armády s cieľom čeliť meniacim sa bezpečnostným výzvam.
 • Plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z členstva v NATO.
 • Európa nemôže byť závislá od obranných kapacít USA, je potrebné posilniť spoločnú európsku obranyschopnosť, a je potrebné prijať jednotnú európsku zahraničnopolitickú a bezpečnostnú stratégiu.
 • Slovensko by malo iniciovať a podporovať prijatie záväzného právneho minima ustanovenia pre národnostné menšiny EÚ v oblasti kultúry, vzdelávania a používania materinského jazyka.
 • Uzatvorenie spravodlivých dohôd s krajinami mimo EÚ, ktoré by zabezpečili, že na spoločný trh EÚ by vystupovali len výrobky a služby, ktoré spĺňajú normy stanovené Európskou úniou.
 • Rozširovanie siete konzulárnych úradov v zahraničí.

 

Kanditáti